Kategori: Litteratur

Steen Steensen Blicher 1782-1848

Englig vandrer på Kongenshus Hede © Dansk Vandrerlaug

Steen Steensen Blicher er en af vores største forfattere, kendt for sin poesi, men også sine novelle med deres skildringer af det jyske folkeliv og sit politiske engagement i tidens nationalromantiske bevægelser.

Steen Steensen Blicher © Museum Silkeborg, Blicheregnen
Steen Steensen Blicher © Museum Silkeborg, Blicheregnen

Steen Steensen Blicher blev født i Vium Præstegård, hvor hans far, Niels Blicher var præst. Moderen Christine Marie Blicher var runden af et midtjysk herregårdmiljø. Hendes morbror var ejer af Avnsbjerg og gift med en søster til herremanden på Hald. Gennem hende havde Blicher lejlighed til at lære at færdes hjemmevant i datidens herregårdsmiljø. Gennem sin opvækst i præstegården fik han dog også et intimt kendskab til bondelivet på den midtjyske hede.

Vi kender ganske vel til den verden, som han her voksede op i, for faderen forfattede i 1795 ”Topographie over Vium Præstekald”. Topografien blev foranlediget af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og skrevet i Oplysningstidens bedste ånd. Heri berettede han om Viums topografi, dyreliv, folkeliv og hele samfundsindretning på læsværdig vis. Men også med en fornøjelse og finurlighed som stadig giver anledning til smil. Det er tydeligt at Steen Steensen Blicher ikke havde fik forfatterevner fra fremmede.

Den unge Steen havde da også et meget varmt og nært forhold til faderen, der ikke kun underviste sønnen i de klassiske sprog – Græsk og Latin – men også åbnede hans øjne for hedeegnen, dens natur og de mennesker, de levede i blandt. Det sidste gav sønnen et stort repertoire at øse af da han begyndte at skrive noveller i 1824. Også glæden ved musik og jagt stammer fra faderen. Til gengæld ved vi ikke meget om hans mor, der var skrøbelig og psykisk meget udsat.

Fjorten år gammel blev han sat i Randers lærde Skole, hvor han allerede 5 år efter blev student. 10 km nord for Randers – i Spentrup – var farbroderen Daniel Blicher præst  og her tilbragte drengen lykkelige stunder med jagt, vandringer og svømning i godt kammeratligt selskab. År 1800 begyndte han at studere i København, men året efter ramtes han desværre af en alvorlig sygdom – formentlig gigtfeber – efter han havde virkelig svært ved at komme sig. I november samme år besluttede han at forlade det beklumrede liv i hovedstaden for at blive huslærer på Falster på herregården Holgershåb. Efter eget udsagn lod han her hånt om lægernes forsøg med diæter og ro. I stedet benyttede han enhver lejlighed til at komme ud i den friske luft, gå på jagt, spille fløjte og æde en kalorierig kost. Holgershåb var på daværende tidspunkt en mindre trelænget herregård, hvidkalket og forsynet med stråtag. Gården – som var den gamle anneks præstegård i Nørre Alslev – var ejet af en lokal sagfører, Holger Foss. Her var Blicher nu huslærer for fire af børnene fra 1801-03.

Ossian

Ossian's Svanesang af Abildgaard
Ossian’s Svanesang af Nicolai Abildgaard © Statens Museum for Kunst

Under sit ophold på Falster stiftede han bekendtskab med forfatteren Christian Olufsen, der forærede ham et eksemplar af Ossian’s digte. Ossian var ifølge skotten McPherson, en keltisk barde, der skulle have levet i den tidlige middelalder. McPherson påstod at han havde samlet den episke digtning ind blandt gæliske sangere i det skotske højland. Eftertiden har dog påvist at der mest af alt var tale om en poetisk gendigtning grænsende til en vellykket pastiche. Digtene fik imidlertid en kolossal udbredelse i samtiden og satte sig spor internationalt (Goethe) såvel som herhjemme – Ewald, Suhm, Oehlenschläger og mange andre vedblev med at være optagede af digtene og deres romantiske stemning, mens kunstnere som Abildgaard lod sig inspirere til sine tidligste værker. Ossian var simpelthen vildt moderne i 1790ernes København. Den første danske oversættelse blev forsøgt tilvejebragt i 1790-91, men strandede på manglen af subskriptioner. Nu tog Blicher imidlertid over. Hans oversættelse – eller rettere gendigtning – er med rette beundret. Smidigt, og stemningsfuldt var Blicher i stand til at gengive digtenes storladne lovprisning af den skotske natur. Blichers oversættelse er endnu i dag værd at genlæse; og sammenholde med Grundtvigs oversættelse af Beowulf fra 1820, der synes mindre kongenial og mere plump.

I øvrigt vendte Blicher tilbage til hovedstaden hvor han levede et muntert og sprudlende liv indtil 1807, hvor han – mens han gjorde vagttjeneste på Volden – oplevede at alt hvad han ejede af bøger og klæder gik op i flammer. Endelig i 1809 blev han dog teologisk kandidat. Herfra gik turen – noget modvilligt tilbage til Randers hvor han fik job på latinskolen. Det varede dog kun kort tid. I 1810 var han blevet gift med sin farbrors 17-årige enke i Spentrup, Ernestine Juliane Blicher.

Det blev et stormombrust ægteskab. Ti børn fik de i fællesskab. Hertil kom hendes ældste, som hun havde fået med farbroderen. Alligevel syntes hun – måske – at have fået tid til et ægteskabeligt sidespring i 1827, hvor hun i et halvt år flyttede til Randers og overlod mand, børn og svigerfar til deres skæbne. Måske har Ernestine dog bare syntes at livet som husmor var overvældende og måske endda utilfredsstillende. Hun levede i øvrigt 27 år efter at St. Steensen Blicher var død. Der eksisterer derfor såvel tegninger som et foto. På sidstnævnte ser en hvas ældre kone med stikkende øjne ud på verden.

Randlev og Spentrup

I første omgang bosatte det unge par sig i Randlev, hvor Niels Blicher havde fået kald i 1795. Her forpagtede de præstegårdens jorder, men det var tunge år med statsbankerot og elendige priser for landbrugsprodukter. Samtidig rakte hans geskæftighed og landøkonomiske indsigt ikke til at gennemføre hans mere luftige planer. Arven efter farbroderen forsvandt desuden som dug for solen, mens børnene kom til med meget korte mellemrum. Grunden var lagt til den elendige økonomi, der plagede digteren hele livet. Først i det første fattige præstekald i Torning og Lysgård, senere da Spentrup blev hans hjem.

Der er dog ikke tvivl om at den dårlige økonomi var medvirkende til at vi i dag kan fornøje os over et forrygende forfatterskab, som han kastede sig over i 1824 for at tjene til dagen og vejen. Han har ikke andet end ”jagt og Nouveller” i hovedet skrev biskoppen engang om ham, da han var på visitats. Og det er ganske vist. Ofte vagabonderede han i lange perioder mens han levede som jæger og lod præstekald være præstekald. I 1842 tog han endda til København for at ansøge om at kunne ansætte en kapellan for helt at kunne hellige sig sine skriverier og sin foredragsvirksomhed. Samme kapellan – der i øvrigt var forlovet med hans datter – begik dog selvmord, og en ny fik han ikke lov at ansætte. Endelig i 1847 blev han afskediget i nåde og pension. Dog døde han kort efter, svækket af tuberkulose og gement drikkeri.

Politik og samfundsengagement

Steen Steensen Blicher var i bogstaveligste forstand et barn af oplysningstiden. Med sig havde han derfor et levende engagement i menneskerettighedernes udbredelse, herunder forsvaret for jøderne, faldne piger, natmænd og andet godtfolk. Man han var også et barn af sin egen samtid, interesseret i nationalstatens og skandinavismens forhold. Typisk for ham var han idé om uldindustrien kunne udvikles så landet på merkantilistisk vis kunne frigøres for import af fremmede varer. Planen var at vi alle skulle gå i en “dansk Nationaldragt af dansk Uld”.

“Om dansk folkedragt nok engang”: ”Hvad om der gives Klæder, der i god og rigtig Mening skabe Folk, eller skabe et Folk? eller danner det til Lighed, Enighed og Folkelighed – og dertil er Nationaldragt et kraftigt middel.” Og med understregning af den romantiske holdning til ideen: ”Landsmændinder og I som ønske at vorde. Kunde I ikke opfinde en dansk Klædning, i hvilken I alligevel kunde behage Manden Kjæresten? –Spanierinden har sin mantila. – Kunde der ikke udtænkes en dansk Kaabe, eller noget som helst Andet – kun ikke laant, ikke efterabet Klædemon, i hvilket I hedeligt og hjemligt opstige som Lysalfer paa Bjergets Tinde?”
Steen Steensen Blicher 1839.

Kendt blev han også for sine Himmelbjergmøder, der skulle fungere som spydspidser for den skandinaviske vækkelse; et blandt mange forbilleder for vores “Folkemøder på Bornholm”. Men Blicher var intet organisatorisk geni og lidt efter lidt blev han sat ud på et sidespor. Til sidst – hvor han var helt affældig af druk – fremstod han endog som så fysisk opløst, at han blev hængt ud i Corsaren og forment adgang til et skandinavisk studentermøde i 1845. Medvirkende hertil var dog også at det bedre københavnske borgerskab, der var optaget af det politiske, således som det udfoldede sig med stænderforsamlinger og forberedelser til kampen for Grundloven af 1848, så med skepsis på Steen Steensen Blichers nationalromantiske stemningsleje. Han var ganske enkelt ikke radikal nok. Hverken kritik af enevælden eller ønsket om en fri forfatning fyrede op under hans fantasi.

Forfatterskab

Forstudie til Fårehyrde på Heden af Frederik Vermeehren. © SFK
Forstudie til Fårehyrde på Heden ca. 1854 af Frederik Vermeehren. © SFK

Steens Steensen Blichers forfatterskab tog som sagt sin begyndelse med oversættelsen af Ossian’s Digte , udgivet i to binde i 1807-08. Først i 1814 følger hand og op med udgivelsen af et lille bind digte, der kredsede omkring barndommens lyse fortryllelse og voksendommens mørke kummerlighed. Men samlingen rummede også de såkaldte Hjemve-digte. Her satte han for første gang hjemstavnen op som sit digteriske pejlemål. Denne poetiske drejning fulgte han derefter op på med sin samling, der blev udgivet under titlen ”Jyllandsrejse i seks døgn” (1817), mens han i 1823 gjorde en afstikker tilsammen med Grundtvig, Ingemann og Oehlenschläger hvor de forfattede en samling kaldet Bautastene med versificerede portrætter af danske nationalhelte beregnet på at læses i skolerne i et nationalpædagogisk sigte.

Det er dog første med digtsamlingen, Trækfuglene, at Blicher for alvor lukker os ind i sin hjemstavns hjertekugle og lader naturlyrikken åbne vidderne. Med sine charmerende fugleportrætter og dunkle indramning af de storladne digte om efterårets og sneens landskaber. Vel nok Blichers hovedværk og en af dansk litteraturs store klenodier.

Mest kendt er han dog naturligvis for sine geniale noveller, der på en gang bringer os ind i hjemstavnens lille verden – nogle gange endda når han lader folk tale i dialekt – og så de sindrige psykologiske dramaer, han lader udspille for vore øjne. Brudstykker af en landsbydegns dagbog og Præsten i Vejlby er vel de største, men de fleste lader sig faktisk læse endnu i dag, højt og med stor fornøjelse. I disse noveller bruger han et litterært trick, der kendes under betegnelsen fortæller-fiktionen også kaldet “den personaliserede jeg-fortæller”. Her bliver fortællingerne formidlet af et ”jeg”, der som oftest er direkte involveret i begivenhederne. Det gør fortællingerne med deres ofte dramatiske hændelser vedkommende på en helt særlig måde. Især er dette tilfældet når han bliver ved sin læst og ikke forfalder til at henlægge historien til en fjern og anderledes verden. Skæbnehistorierne om landsbydegnen, hosekræmmeren, eller fiskerkonen er dem vi husker. Dette skyldes naturligvis også at Blicher suverænt behersker sit sprog og sin stil. At samtiden og det bedre københavnske borgerskab kun modvilligt overgav sig, hører så med til historien. Fortællinger om smuds, hor, ægteskabsbrud og andre slibrigheder faldt tydeligvis det bonerte borgerskab for brystet.

Når alt er skrevet og læst, står dog ét tilbage: Steen Steensen Blicher var realist med sans for tragedier og skæbner – og ikke eventyrforfatter.

Det er ikke uden grund at hans forfatterskab er på folkeskolens litterære kanon, og hans fortælling om Præsten I Vejlby er listet som et af 12 hovedværker, som enhver dansker skal have læst. Men dyk ned i udgivelsen af hans samlede noveller. Der er mange som fortjener at blive genlæst en mørk vinteraften foran den buldrende ild i brændeovnen.

Udvalgt foto:

Ensom vandrer på Kongenshus Hede © Dansk Vandrerlaug

BESØG:

Museum Silkeborg – Blicheregnen
Blichersvej 30
Thorning
8620 Kjellerup

 

Gartneren og Herskabet

Bedstemors Have. Af Christian Zahrtman. Bornholms Museum. Kilde: Google Art Project

Gartneren og Herskabet er en af H. C. Andersens mindre kendte eventyr. Men værd at læse med børn fordi det giver et indblik i livet blandt 1800-årenes herskab og tjenestefolk

“Gartneren og Herskabet” er et af H. C. Andersens senere eventyr. Trykt første gang i den nye samling af Eventyr og Historie, der udkom i 1872 har det aldrig fået stor popularitet. Måske fordi eventyret forekommer en anelse bittersødt.

Gartneren og Herskabet
af H. C. Andersen

© Gammel Holtegaard. Pressefotos/Bjørn Pierri Enevoldsen
© Gammel Holtegaard. Pressefotos/Bjørn Pierri Enevoldsen

En mils vej fra hovedstaden stod en gammel herregård med tykke mure, tårne og takkede gavle.

Her boede, men dog kun i sommertiden, et rigt, højadeligt herskab; denne gård var den bedste og smukkeste af alle de gårde, det ejede; den stod som nystøbt udenpå, og med hygge og bekvemmelighed indeni. Slægtens våben var hugget i sten over porten, dejlige roser slyngede sig om våben og karnap, et helt græstæppe bredte sig ud foran gården; der var rødtjørn og hvidtjørn, der var sjældne blomster, selv uden for drivhuset.

Herskabet havde også en dygtig gartner; det var en lyst at se blomsterhaven, frugt- og køkkenhaven. Op til denne var endnu en rest af gårdens oprindelige gamle have: nogle buksbomhække, beklippet så at de dannede kroner og pyramider. Bag disse stod to mægtige gamle træer; de var altid næsten bladløse, og man kunne let falde på at tro, at en stormvind eller en skypumpe havde strøet dem over med store klumper gødning, men hver klump var en fuglerede.

Her byggede fra umindelige tider en vrimmel skrigende råger og krager: Det var en hel fugleby, og fuglene var herskabet, ejendomsbesidderne, herresædets ældste slægt, det egentlige herskab på gården. Ingen af menneskene dernede kom dem ved, men de tålte disse lavt gående skabninger, uagtet disse imellem knaldede med bøsse, så det krillede i fuglenes rygrad, så at hver fugl fløj op derved i forskrækkelse og skreg: “Rak! Rak!”

Gartneren talte tit til sit herskab om at lade fælde de gamle træer, de så ikke godt ud, og kom de bort blev man rimeligvis fri for de skrigende fugle, de ville søge andetsteds hen. Men herskabet ville hverken af med træerne eller med fuglevrimlen, det var noget, gården ikke kunne miste, det var noget fra den gamle tid, og den skulle man ikke aldeles slette ud.

“De træer er nu fuglenes arvegods, lad dem beholde det, min gode Larsen!”

Gartneren hed Larsen, men det har her nu ikke videre at betyde.

“Har De, lille Larsen, ikke virkeplads nok? hele blomsterhaven, drivhusene, frugt- og køkkenhaven?”

Dem havde han, dem plejede, passede og opelskede han med iver og dygtighed, og det blev erkendt af herskabet, men de skjulte ikke for ham, at de hos fremmede tit spiste frugter og så blomster, som overgik hvad de havde i deres have, og det bedrøvede gartneren, for han ville det bedste og gjorde det bedste. Han var god i hjertet, god i embedet.

En dag lod herskabet ham kalde og sagde i al mildhed og herskabelighed, at de dagen forud hos fornemme venner havde fået en art æbler og pærer, så saftholdige, så velsmagende, at de og alle gæster havde udtalt sig i beundring. Frugterne var vistnok ikke indenlandske, men de burde indføres, blive hjemme her, om vort klima tillod det. Man vidste at de var købt inde i byen hos den første frugthandler, gartneren skulle ride derind og få at vide, hvorfra disse æbler og pærer var kommet og da forskrive podekviste.

Gartneren kendte godt frugthandleren, det var netop til ham, han på herskabets vegne solgte den overflødighed af frugt, der groede i herregårdshaven.

Og gartneren tog til byen og spurgte frugthandleren, hvorfra han havde disse højtpriste æbler og pærer.

“De er fra Deres egen have!” sagde frugthandleren og viste ham både æble og pære, som han kendte igen.

Nå, hvor blev han glad, gartneren; han skyndte sig til herskabet og fortalte, at både æblerne og pærerne var fra deres egen have.

Det kunne herskabet slet ikke tro. “Det er ikke muligt, Larsen! kan De skaffe skriftlig forsikring fra frugthandleren?”

Og det kunne han, skriftlig attest bragte han.

“Det var da mærkeligt!” sagde herskabet.

Nu kom hver dag på herskabsbordet store skåle med disse prægtige æbler og pærer fra deres egen have; der sendtes skæppe- og tøndevis af disse frugter til venner i byen og uden for byen, ja selv til udlandet. Det var en hel fornøjelse! Dog måtte de tilføje, at det havde jo også været to mærkelig gode somre for træfrugterne, disse var overalt i landet lykkedes godt.

Nogen tid gik; herskabet spiste en middag ved hoffet. Dagen derpå blev gartneren kaldt til sit herskab. De havde ved taflet fået meloner, så saftfulde, smagfulde, fra majestætens drivhus.

“De må gå til hofgartneren, gode Larsen, og skaffe os nogle af kernerne fra disse kostelige meloner!”

“Men hofgartneren har fået kernerne fra os!” sagde gartneren ganske fornøjet.

“Så har den mand vidst at bringe frugten til en højere udvikling!” svarede herskabet. “Hver melon var udmærket!”

“Ja, så kan jeg være stolt!” sagde gartneren. “Jeg skal sige det nådige herskab, slotsgartneren har i år ikke haft held med sine meloner, og da han så hvor prægtige vores stod og smagte dem, så bestilte han tre af disse op på slottet!”

“Larsen! Bild sig ikke ind, at det var de meloner fra vor have!”

“Jeg tror det!” sagde gartneren, gik til slotsgartneren og fik af ham skriftlig bevidnelse om at melonerne på det kongelige taffel var kommet fra herregården.

Det var virkelig en overraskelse for herskabet, og det fortiede ikke historien, det fremviste attesten, ja der blev sendt melonkerner vidt om, ligesom tidligere podekvistene.

Om disse fik man efterretninger at de slog an, satte frugt, ganske udmærket, og den var kaldt op efter herskabets herregård, så at det navn derved nu var at læse på engelsk, tysk og fransk.

Det havde man aldrig forud tænkt sig.

“Bare gartneren ikke får for store ideer om sig selv!” sagde herskabet.

Han tog det på en anden måde: Han ville just stræbe nu, at hævde sit navn som en af landets bedste gartnere, forsøge hvert år at bringe noget fortrinligt af alle havearter, og det gjorde han; men tit fik han dog at høre, at de allerførste frugter han havde bragt, æblerne og pærerne, var de egentlige bedste, alle senere arter stod langt under. Melonerne havde rigtignok været meget gode, men det var jo et ganske andet slags; jordbærrene kunne kaldes fortræffelige, men dog ikke bedre end de, de andre herskaber havde, og da ræddikerne ét år ikke lykkedes, så taltes kun om de uheldige ræddiker og ikke om hvad andet godt der var bragt.

Det var næsten som om herskabet følte lettelse ved at sige:

“Det gik ikke i år, lille Larsen!” De var ganske glade ved at kunne sige: “Det gik ikke i år!”

Et par gange om ugen bragte gartneren friske blomster op i stuen, altid så smagfuldt ordnet; farverne kom ved sammenstillingen ligesom i et stærkere lys.

“De har smag, Larsen!” sagde herskabet, “det er en gave, der er givet Dem af Vorherre, ikke af Dem selv!”

En dag kom gartneren med en stor krystalskål, i den lå et åkandeblad; hen på dette var lagt, med sin lange, tykke stilk ned i vandet, en strålende, blå blomst, stor som en solsikke.

“Hindustans lotus!” udbrød herskabet.

En sådan blomst havde de aldrig set; og den blev om dagen stillet hen i solskinnet og om aftnen i reflekslys. Enhver som så den, fandt den mærkværdig dejlig og sjælden, ja det sagde selv den fornemste af landets unge damer, og hun var prinsesse; klog og hjertensgod var hun.

Herskabet satte en ære i at overrække hende blomsten, og den kom med prinsessen op på slottet.

Nu gik herskabet ned i haven for selv at plukke en blomst af samme slags, om en sådan endnu fandtes, men den var ikke at finde. Så kaldte de på gartneren og spurgte, hvorfra han havde den blå lotus:

“Vi har søgt forgæves!” sagde de. “Vi har været i drivhusene og rundt om i blomsterhaven!”

“Nej, der er den rigtignok ikke!” sagde gartneren. “Den er kun en ringe blomst fra køkkenhaven! men, ikke sandt, hvor er den smuk! Den ser ud som var den en blå kaktus, og er dog kun blomsten på artiskokken!”

“Det skulle De have sagt os straks!” sagde herskabet. “Vi måtte tro at det var en fremmed, sjælden blomst. De har prostitueret os for den unge prinsesse! Hun så blomsten hos os, fandt den så smuk, kendte den ikke, og hun er ganske inde i botanikken, men den videnskab har ikke med køkkenurter at gøre. Hvor kunne det falde Dem ind, gode Larsen, at sætte en sådan blomst op i stuen. Det er at gøre os latterlige!”

Og den smukke blå pragtblomst, der var hentet fra køkkenhaven, blev sat ud af herskabsstuen, hvor den ikke hørte hjemme, ja herskabet gjorde en undskyldning hos prinsessen, og fortalte at blomsten var kun en køkkenurt, som gartneren havde fundet på at stille frem, men at han derfor havde fået en alvorlig irettesættelse.

“Det var synd og uret!” sagde prinsessen. “Han har jo lukket vore øjne op for en pragtblomst, vi slet ikke lagde mærke til, han har vist os dejligheden dér, hvor vi ikke faldt på at søge den! Slotsgartneren skal hver dag, så længe artiskokkerne har blomst, bringe mig én op i min stue!”

Og det skete.

Herskabet lod gartneren sige, at han igen kunne bringe dem en frisk artiskokblomst.

“Den er i grunden smuk!” sagde de, “højst mærkværdig!” og gartneren fik ros.

“Det kan Larsen godt lide!” sagde herskabet. “Han er et forkælet barn!”

© Gammel Holtegård. Pressefoto
© Gammel Holtegård. Pressefoto

I efteråret blev det en forfærdelig storm; den tog til ud på natten, så voldsomt, at mange store træer i udkanten af skoven blev rykket op med rod, og til stor sorg for herskabet, sorg, som de kaldte det, men til glæde for gartneren, blæste de to store træer om med alle fuglerederne. Man hørte i stormen rågers og kragers skrig, de slog med vingerne på ruderne, sagde folkene på gården.

“Nu er De da glad, Larsen!” sagde herskabet; “stormen har fældet træerne, og fuglene har søgt til skoven. Her er ikke mere syn af gammel tid; hvert tegn og hver hentydning er borte! Os har det bedrøvet!”

Gartneren sagde ikke noget, men han tænkte på, hvad han længe havde tænkt, ret at benytte den prægtige solskinsplads, han før ikke rådede over, den skulle blive til havens pryd og herskabets glæde.

De store omblæste træer havde kvast og knust de ældgamle buksbomhække, med hele deres udklipning. Han rejste her en tykning af vækster, hjemlandsplanter fra marken og skoven.

Hvad ingen anden gartner havde tænkt på i rig fylde at plante ind i herskabshaven, satte han her i den jord hver skulle have, og i skygge og i solskin som hver art behøvede det. Han plejede i kærlighed og det voksede i herlighed.

Enebærbusken fra den jyske hede løftede sig, i form og farve som Italiens cypres, den blanke piggede kristtjørn, altid grøn, i vinterkulde og i sommersol, stod dejlig at se. Foran groede bregnerne, mange forskellige arter, nogle så ud som var de børn af palmetræet, og andre, som var de forældre til den fine, dejlige plantevækst, vi kalder venushår. Her stod den ringeagtede burre, der i sin friskhed er så smuk, at den kan tage sig ud i buket. Burren stod på det tørre, men lavere, i den fugtigere grund, groede skræppen, også en ringeagtet plante og dog ved sin højde og sit mægtige blad så malerisk smuk. Favnehøj, med blomst ved blomst, som en mægtig, mangearmet kandelaber, løftede sig kongelyset, plantet ind fra marken. Her stod skovmærker, kodriver og skovliljekonvaller, den vilde calla og den trebladede, fine skovsyre. Det var en dejlighed at se.

Foran, støttede til ståltrådssnore, voksede i række ganske små pæretræer fra fransk jordbund; de fik sol og god pleje og bar snart store, saftfulde frugter, som i landet de kom fra.

I stedet for de to gamle, bladløse træer, blev sat en høj flagstang, hvor Dannebrog vajede, og tæt ved endnu en stang, hvor i sommertid og høstens tid humleranken med sine duftende blomsterkogler snoede sig, men hvor i vinteren, efter gammel skik, blev ophængt en havrekærv, at himlens fugle kunne have måltid i den glade jul.

“Den gode Larsen bliver sentimental i sine ældre år!” sagde herskabet. “Men han er os tro og hengiven!”

Ved nytår kom, i et af hovedstadens illustrerede blade, et billede af den gamle gård; man så flagstangen og havreneget for himlens fugle i den glade jul, og det stod omtalt og fremhævet som en smuk tanke, at en gammel skik her var bragt i hævd og ære, så betegnende just for den gamle gård.

“Alt hvad den Larsen gør,” sagde herskabet, “slår man på tromme for. Det er en lykkelig mand! Vi må jo næsten være stolte af at vi har ham!”

Men de var slet ikke stolte deraf! De følte at de var herskabet, de kunne sige Larsen op, men det gjorde de ikke, de var gode mennesker og af deres slags er der så mange gode mennesker, og det er glædeligt for enhver Larsen.

Ja, det er historien om “Gartneren og herskabet.

Billede:

Bedstemors Have. Af Christian Zahrtman. Bornholms Museum. Kilde: Google Art Project