Baagøes & Ribers Plads i Svendborg © Slots- og Kulturstyrelsen
Baagøes & Ribers Plads i Svendborg © Slots- og Kulturstyrelsen

Baagøe & Ribers Plads i Svendborg er nu fredet

Der har længe stået blæst om den gamle handelsgård i Kullinggade, der med sine karakteristiske gule pakhuse og den italienske villa er med til at sætte sit præg på havnen i Svendborg. Forleden blev bygningerne fredet.

I  1744 grundlagde Rasmus Peder Gommesen fra Ærø en købmandsforretning i Svendborg. Senere blev det til Baagøe & Riber i Kullinggade, der i dag er kendt som leverandør til byggebranchen. Nu er den gamle købmandsgård ved havnen fredet.

Området, der i dag kendes som Baagøe & Ribers Plads blev første gang købt af købemand Quist i 1798. Her byggede han i de følgende år et skibsværft hvorfra han drev et handelshus og rederi. Senere i 1817 købte Baagøe pladsen af Quist. Her foranstaltede han i de følgende år en række pakhusbyggerier, hvoraf flere endnu er bevarede. Pladsen var i slægtens eje indtil 2009.

Allerede i 2008 karakteriserede Kulturstyrelsen Svendborg Havn som den bedst bevarede havnefront i vores provinsbyer. Afledt heraf lagde Svendborg Museum vidtrækkende planer om at indrette havnemiljøet på Baagøe & Ribergrunden til et kulturhistorisk miljø, der skulle danne rammen om lystsejladser, et værft samt en museumsudstilling. Planerne kuldsejlede dog og siden har forfaldet bredt sig, mens ejere og politikere har søgt at finde en måde at udvikle havnemiljøet på. I praksis har hovedparten af de gamle pakhuse fra 1800-tallet stået tomme i årevis, siden tømmerhandlen ophørte i begyndelsen af det nye årtusinde. Ligeledes har området været skæmmet af grimme tilbygninger fra det 20. Århundrede. Bl.a. er det gået ud over Den såkaldte Italienske Villa, der i 1974 fik en stærkt skæmmende overetage påbygget.

Siden 2016 har der derfor verseret planer om at rive dele af havnemiljøet ned for derved skabe rum for et større byggeprojekt langs Kullinggade. Ideen var at skabe et nyt byrum med attraktive villaer og luksuslejligheder i tre etager og med en klar reference til gadens øvrige traditionelle provinsbyggeri.

Endskønt denne plan opererede med en renovering af de ældste pakhuse, var det dog tanken at nedrive Den italienske Villa. Desuden har interessenter arbejdet med planer om væsentlige nybyggerier i indtil flere etager. Disse planer fik i 2017 en gruppe dedikerede Svendborg borgere til at rejse en fredningssag på hele det gamle pakhusområde, Kullinggade 29 A. Konkret har det medført at pakhuset mod syd fra 1821, pakhuset mod nord fra 1842, pladskontoret fra 1903, villaen fra 1886 samt den tilhørende plads med bolværket forleden blev fredet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med fredningen er ”at sikre opretholdelsen af Baagøe & Ribers Plads, som er et hovedværk i dansk erhvervsbyggeri, et vidnesbyrd om en købmandshandel af national betydning og i særdeleshed om en innovativ storkøbmands virksomhed under den såkaldte kornsalgsperiode i 1800-tallet.”

Selve vurderingen af området har undervejs i fredningsprocessen været lagt i hænderne på Elgaard Architecture, der samtidig har skitseret en løsning for den fremtidige udnyttelse af den tilstødende grund med de ikke-bevaringsværdige pakhuse fra slutningen af det 20. Århundrede.

Selve fredningsprocessen har været ledsaget af en massiv modstand fra det enige byråd, der med borgmesteren i spidsen i 2014 vedtog en udviklingsplan, der ville medføre en nedrivning. Ligeledes har ejeren af grunden varslet en retssag med henblik på at få fuld erstatning for værdien af grunden, der blev købt i 2016, netop med henblik på den omtalte udviklingsplan.

KILDE:

Slots- og Kulturstyrelsen freder unikke bygninger i Svendborg

Baagøe & Ribers Grund i Svendborg

LÆS MERE:

Østers og havregrød. Købmandsgården Baagøe & Riber i med- og modgang gennem 265 år
Af Jacob Knage Rasmussen
Svendborg Museum 2011

Fem Havne. Den industrialiserede havns opkomst og udvikling på Sydfyn og Øerne
Af Karen Margrethe Fabricius, Esben Hedegaard, Erik B. Kromann, Mikkel Kühe, Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen
Svendborg Museum 2005

Industrisamfundets havne 1840-1970, bygninger, miljøer og bevaringsværdier på danske havne
Af Henrik Harnow, René S. Christensen og Gitte Haastrup.
Odense Bys Museer og Kulturarvsstyrelsen 2008

Den Maritime Kulturarv i det Sydfynske Øhav. Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing. Danmarks Blå Hjerte.
Ærø Museum 2011

Følgende lokale institutioner har været engagerede i at rejse fredningssagen:

Svendborg Museum

Kulturarv Fyn

Svendborg Havn Bevar mig vel

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn

SE MERE: