Model af Hørsholm Slot. Kilde: Wikipedia

Struensee Museum i Hørsholm

Det var på Hirscholm Slot den ulykkelige kærlighedshistorie mellem dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Struensee stod i fuldt flor. Nu ønsker Museum Nordsjælland ønsker at indrette nyt Struensee museum i slottets tidligere kornlade

Da Skov- og Naturmuseet blev tvangsforflyttet til Gl. Estrup efterlod det velindrettede – men tomme – udstillingsbygninger, nærmere betegnet den store fredede kornlade fra 1713. Efter at udstillingerne er flyttet, har Staten oplyst at laden med tilhørende bygninger vil blive sat til salg. Uanset opfordringer fra Museum Nordsjælland har man således ikke ønsket fra Statens side at stille bygningerne vederlagsfrit til rådighed for Museet, der ellers har undfanget en glimrende plan, nemlig at indrette et Struensee Museum i de tidligere udstillingslokaler.

Den Store Kornlade

Den Stormægtige Dronning Caroline Mathilde til hest © RA
Den Stormægtige Dronning Caroline Mathilde til hest © RA

I dag resterer der intet af Lauritz de Thuras’ Hørsholm Slot fra 1744. Baggrunden herfor var at slottet efter Sofie Magdalenes død i 1770 med begejstring blev taget i brug af Christian VII og Caroline Mathilde samt Struensee. Her afholdt man pragtfulde fester, herfra regeredes landet af Struensee og i de nært beliggende skove føjtede parret om til hest; hun skandaløst klædt i ridebukser. Og her fødtes Struensee’s datter, Louise Augusta den 7. Juli 1771. Efter statskuppet i januar 1772, da Struensee blev arresteret og Caroline Mathilde blev ført til Kronborg, besøgtes slottet ikke længere. Det lå øde hen og forfaldt; endelig, i 1810 -12, blev det revet ned.

Tilbage står derfor i dag domestikhuset, staldene, vognremisen samt den store kornlade fra 1711. Det er her at Museum Nordsjælland ønsker at indrette det nye Struensee Museum. Udstillingen vil i høj grad bygge videre på de fremragende samlinger som i dag udstilles under kummerlige forhold på Hørsholm Bymuseum, der har til huse i den tidligere slotsforvalterbolig. Det er hensigten at laden skal rumme en ny fast udstilling samt café og museumsbutik. Desuden er planen at inddrage den tidligere slotshave som udendørs museumsrum. Det forlyder ikke om haven skal indrettes som den barokhave, der i sin tid omgav slottet og som gav anledning til at det gik under navnet ”Nordens Versailles”, men det synes dog en oplagt mulighed. Under alle omstændigheder er det planen at slottets fundament skal gengives tydeligt i den tidligere slotspark.

Oplysningstiden

Plan over Slotsøen og et fremtidige Struensee Museeum © Museum Nordsjælland 2017
Plan over Slotsøen og et fremtidige Struensee Museeum © Museum Nordsjælland 2017

Det er velkendt at historien om Struensee og Caroline Mathilde ikke kun handler om en tragisk kærlighedshistorie, men i lige så høj grad drejer sig om oplysningstidens indflydelse på det danske samfund. I den forbindelse er det værd at nævne at de første landboreformer faktisk blev gennemført blandt Hørsholms bønder allerede i 1760erne.

Det er ifølge planerne hensigten at museet ikke kun skal udgøre et regionalt kulturhistorisk samlingspunkt, men i lige så høj grad et nationalt såvel som internationalt. Planen er som følge heraf ikke kun at fokusere på minderne fra den celebre romance, men i lige så høj grad formidle oplysningstidens kulturhistorie i videste forstand.

Planerne opererer for nærværende med et anlægsbudget på min. 12 mill. Hertil kommer udgiften til anskaffelsen af bygningerne såfremt Staten ikke renoncerer på indtægterne fra salget heraf. Selve driftsbudgettet skal finansieres i en blanding af entreindtægter, indtægten fra café mv. samt tilskud fra Hørsholm Kommune.

KILDE:

Struensee-museet – et idéoplæg

 

Save

Save

Save

Save