Forfatter: dennyeadmin

Nye Jobs

Arbejde på Frilandsmuseet © pressefoto-Frilandsmuseet

Nedenfor findes en kronologisk liste over jobopslag i den danske museumsverden og kulturarvsbranche – ordnet efter ansøgningsfrist

01.08.2018

Museumsinspektør til Museum Østjylland

Museum Østjylland er inde i en spændende udvikling med et stadig stigende antal gæster. Til Museum Østjylland i Grenaa søger vi en erfaren og energisk kollega, der kan varetage de mangeartede opgaver, der knytter sig til arbejdet med nyere tids kulturhistorie. Du kommer til at indgå i arbejdet med museets samlinger, undersøgelser, forskning og formidling og vil få mange kontaktflader til museets øvrige afdelinger, til myndigheder og lokale borgere. Museum Østjylland i Grenaa har netop åbnet årets første særudstilling og står overfor et år med spændende forskningsprojekter, ambitiøse udgivelser og en lang række vigtige opgaver som også omfatter trimning af samlingen og udflytning til fællesmagasiner. Museum Østjylland, der er et af Danmarks største lokalhistoriske museer er til stede i Randers, Grenaa og Ebeltoft.

07.06.2018

Ph.d. i musealisering af migranters kulturarv ved Roskilde Universitet

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d. i musealisering af migranters kulturarv fra 1. september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

29.05.2018

Chef for bygning og inventar på Nationalmuseet

Nationalmuseet står i de kommende år foran nye og spændende udfordringer, hvor vi ved at sætte publikum først, vil øge antallet af gæster ved at tilbyde overraskende oplevelser på et forskningsba-seret grundlag.

Den ledige chefstilling er tilknyttet Nationalmuseets nye afdeling Forskning, Samling og Bevaring, der arbejder med forsknings-, samlings- og bevaringsopgaver med henblik på at stille forskningsba-seret viden til rådighed for museets besøgssteder, at øge den generelle viden om dansk kulturhistorie fra oldtid til nutid i samspillet med den omgivende verden, og at tage vare på museets meget omfattende samlinger og deres bevaring. Afdelingen har ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 enheder.

28.05.2018

2-årigt vikariat for IT-arkivar til Rigsarkivets Indsamlingsområde

Rigsarkivets Indsamlingsområde under søjlen for Indsamling og Bevaring søger pr. 1. august 2018 eller snarest derefter en vikar for en IT-arkivar i 2 år. Arbejdsstedet kan enten være Rigsarkivet i Odense eller Rigsarkivet i København. Det er områdets opgave at vurdere, hvilken dokumentation der skal bevares fra det danske samfund og sørge for, at denne dokumentation bliver afleveret til Rigsarkivet, enten i digital form eller på papir. Denne stilling er primært knyttet til indsamlingen af sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningsdata samt data fra offentlige myndigheders it-systemer.

22.05.2018

Student til projektet “Die Funde” (fund fra Bronzealderen)

Nationalmuseets enhed Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid søger en timelønnet student til Die Funde projektet. Formålet med Die Funde projektet er at skabe et samlet overblik over den ældre bronzealders fund på alle danske museer og museer i Nordtyskland. Die Funde er et katalog over samtlige grav-, offer- og løsfund fra ældre bronzealder. Formålet med værket er at gøre det muligt at arbejde videnskabeligt med periodens fund, uden at skulle gennemgå arkiver og oldsagsmagasiner. Projektets hovedredaktør er Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth fra universitet i Göttingen. Du kan læse mere om projektet på Nationalmuseets hjemmeside.

16.05.2018

Museumsinspektør til Museum Vestsjælland Slagelse Museum

Vi søger en ny kollega, som kan dække alle aspekter af arbejdet som museumsinspektør indenfor fagområdet Nyere Tids kulturhistorie med særlig vægt på handel, håndværk og industri. Du vil få base på Slagelse Museum, men organisatorisk vil du blive placeret i Kulturarvsafdelingen, hvor du særligt skal medvirke til at udvikle museets nyetablerede enhed for Nyere Tid. På Slagelse Museum vil det være museumsinspektørens opgave af stå for koordineringen af det daglige arbejde i huset på vegne af museets ledelse.
En væsentlig opgave vil også være at fungere som bindeled mellem museet og lokale interessenter. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. Tiltrædelse den 1. juli 2018 eller snarest derefter.

15.05.2018

Visionær og omstillingsparat museumsleder til Museerne i Brønderslev Kommune

Det statsanerkendte museum i Brønderslev Kommune søger en ny museumsfaglig leder, som er klar til at udvikle og engagere sig i vores to museumsafdelinger Dorf Møllegaard og Vildmosemuseet. Du skal være klar til at samarbejde med vores mange frivillige ildsjæle, der sammen med museets personale levendegør vores lokale historie. Du skal derudover i tæt samarbejde med ansatte og den valgte bestyrelse sikre en stabil drift og fortsat udvikling af museet, så det til enhver tid lever op til kravene for statsanerkendelse.Læs mere om opgaver og kompetencer her. Ansættelsessamtaler afholdes den 28. maj 2018, evt. 2. samtale afholdes den 19. juni 2018.

06.05.2018

Ringkøbing-Skjern Museum søger en ny museumsdirektør

Ringkøbing-Skjern Museum søger en ny museumsdirektør til at bidrage til at fortælle den levende historie sammen med vores 55 dygtige og engagerede medarbejdere og 300 frivillige. Gennem en spændende proces med mange involverede har vi udformet en ny strategi for museet, som vores nye direktør skal stå i spidsen for at føre ud i livet. Job- og personprofil kan sammen med andet relevant materiale ses på www.levendehistorie.dk eller www.hcvestergaard.dk

 

Museum Østjylland får topkarakterer

Børn på Museet i Randers © Østjyllands Museum

Fra 2010 til 2017 mere end fordobledes antallet af besøgene på museerne i Randers og på Djursland. Årsagen skal givetvis findes i en succesfuld fusion, der fandt sted i 2011.

Kort over Museum Østjyllands virkeområde. Source: Google Topographic Maps
Kort over Museum Østjyllands virkeområde. Source: Google Topographic Maps

I 2006 – 2008 kvalitetsvurderede den daværende Kulturarvsstyrelse de tre museer – Randers, Ebeltoft og Djursland, der senere i 2011 fusionerede til ét museum under hatten: Museum Østjylland. Forleden offentliggjordes så en ny vurdering foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen og her kan enhver læse om hvor godt det er gået siden; dette på trods af at museet forvalter 8 besøgssteder spredt ud over de tre kommuner, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Museet får således topkarakterer når det gælder samarbejdet med kommunerne omkring den lagte strategi samt at det faktisk er lykkedes at skabe en enhedsorganisation, der integrerer de forskellige fagligt funderede medarbejdere i forhold til den fælles vision. Ligeledes får museet ros når det gælder formidling, varetagelse af samlingerne, samt forskning heri. Samlet set hedder det faktisk i vurderingen at ”samlet set er fusionen mellem de tre museer sket på forbilledlig vis”.

I forbindelse hermed listes da også det helt afgørende faktum at antallet af besøgende siden 2011 simpelthen er mere end fordoblet. Vi ved ganske vist ikke helt hvor tilfredse de mange besøgende har være – Østjyllands Museum deltog kun meget spagfærdigt i den seneste brugerundersøgelse. Men en vækst fra 75.835 (i 2011) til 173.650 besøgende i 2017 taler dog for sig selv.

Som altid er der naturligvis enkelte punkter hvor styrelsen drypper lidt malurt i bægeret: vedtægterne afspejler ikke gældende lovgivning og der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning med hensyn til danske Fiskerimuseum i Grenå med den fine samling af modelskibe. Endelig halter museet tilbage når det gælder opkvalificeringen af de faglige medarbejdere, så der bliver flere ansatte med PhD-grad. Som bekendt gælder det dog næsten samtlige museer i landet eftersom kommunerne sjældent evner at have blik for at medarbejderne har forskningsforpligtelse og at den slags ikke bare kan foregår i fritiden. Men som det hedder i rapporten: Museet prioriterer at museets fastansatte videnskabelige medarbejdere har tid til at forske og opbygge forskningsnetværk nationalt og internationalt.

Den røde tråd

På et punkt er museet dog udfordret. ”Der savnes en tydeliggørelse af museets særegne faglige profil, herunder en sammenhængende faglig rød tråd (fortælling) indenfor ansvarsområdet mellem de enkelte besøgssteder. En faglige afgrænsning indenfor ansvarsområdet findes spredt beskrevet i indsamlingspolitik, forskningsstrategi mv.”, hedder det.

Hvad betyder det helt konkret? Svaret er naturligvis at der mangler en klar tilkendegivelse af det der i den internationale museums-jargon hedder ”sense of place”. Hvad er det lige præcis, der adskilte og adskiller livet på Djursland og på Randerskanten i forhold til resten af landet, må man spørge?

At finde et svar herpå er imidlertid ikke ganske enkelt. Administrativt dækker det nye Museum således ikke det område der i gamle dage udgjorde Randers Amt, ej heller følger de nuværende grænser den gamle syssel-inddeling. Sprogligt vil man også skelne mellem dialekten på Djursland med den, der taltes i omkring Randers (Midt-øst jysk).

Hvis man kigger på topografien falder området også i skarpe kulturgeografiske områder. Ganske vist tilhører hele egnen det østjyske fjordlandskab skabt i istiden, med med kridt som grundlag og dækket af randmoræner skåret igennem af tunneldale. Omkring Randers defineres landskabet dog af Gudenåens udløb, der med omgivelser udgør et naturligt hele, der rækker op til og gennem fjorden og ud til Kattegat. Men Randersegnen var i ældre tid adskilt fra Djursland ved hjælp af det brede skovbælte, der som en halvkreds nærmest afgrænsede Jyllands ”knytnæve” ud mod øst. Hertil kom at Nord og Syddjursland på mange måder var skarpt adskilte gennem den nu tørlagte tidligere fjord og senere sø, Kolindsund, samt det forhold at mod nord er landskabet fladere, delvist sandet og med vidtstrakte moser. Mod syd findes det bakkede Mols og Kalø-landskabet. I mellem de to landskabstyper kilede et landskab velegnet til jordbrug sig ind derfra hvor Kolindsund blev drænet i 2. halvdel af det 19. Århundrede. Her finder man de store herregårde, hvis historie varetages af Herregårdsmuseet Estrup.

Man kan roligt sige at Museum Østjylland ikke dækker et klart defineret kulturgeografisk område, men derimod har fået udstukket et virkeområde, der fremstår mere som en ”politisk konstruktion” end et naturligt arbejdsområde.

Hvad gør man så: ja, det fremgår af vurderingen at man vil satse på neolitikum, yngre jernalder/vikingetid samt nyere tid, dvs. 1850 – 1990. Nærmere betegnet drejer det sig om urbanisering og infrastruktur, industri og fagforeninger, offentlig og privat omsorg, samt turisme og kystkultur. Her understreges det at de første to forskningsfelter relaterer sig til Randers, det tredje dækker hele regionen, mens det sidste retter sig mod Djursland.

Sandt er det da også at hvis man satser på denne sene periode, slipper man for at skulle tage alt for meget livtag med den forskelligartede og måske til dels landskabsbetingede kulturhistorie, der rækker længere bagud i tid, dvs. en tid hvor kulturgrænserne i landskabet måske var tydeligere. Det er dog tydeligt når man læser det strategiske oplæg (2014 – 18) at Museum Østjylland ikke er blind for denne udfordring.

Familier og Børn

Den nye udstilling i Grenaa © Museum Østjylland
Den nye udstilling i Grenaa © Museum Østjylland

Dog, mens vi venter på en nærmere afklaring af hvad ”den røde tråd” mon skal være, har museet satset på at udvikle nye formidlingsmæssige initiativer. Èt af dem er uden tvivl banebrydende. Her har man nemlig satset på en meget væsentlig målgruppe, der sædvanligvis overses, nemlig de små børn. Af sommerprogrammet fremgår det at der hver uge er et utal af tilbud til familier medmindre børn – smykkeværksteder, flintværksteder, snitteværksteder og meget andet. Hver dag er der desuden mulighed for at børn kan lege arkæologer, bådebyggere eller samt gå på fossiljagt (Grenå). Eller man kan give sig i lag med strik, patchwork, børstebinding, knipleri, vævning eller bødkerarbejde. (Farvegården i Ebeltoft).

Specielt fascinerende er det at museet også har iværksat en formidlingsprojekt til de allermindste – fra 0 – 6 Projektet er blevet til med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til udvikling af formidling i forbindelse med Historier om Danmark. Nordea-fonden har støttet puljen.

BESØG:

Museum Østjylland
Administration:
Stemannsgade 2
8900 Randers
87122600
mail@museummoj.dk

Adgang til museet er gratis

Besøgssteder

LÆS MERE:

Kvalitetsvurdering af Museum Østjylland 2017

Museum Østjylland for alle. Strategi 2014 -18